Problemy w nauce dzieci z ADHD

Szkoła jest dla większości uczniów miejscem zdobywania wiedzy, uczenia się niezależności. Niestety dla dziecka z ADHD z powodu objawów, które towarzyszą Nadpobudliwości, szkoła staje się źródłem frustracji, niepowodzeń, przykrych doświadczeń, a w konsekwencji utraty wiary w siebie i poszanowania własnej osoby i godności.

Według badań dzieci z ADHD mają następujące trudności w nauce:

 • 90% dzieci nie radzi sobie z nauką,
 • 90% dzieci z ADHD osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości,
 • 20% dzieci z ADHD ma specyficzne zaburzenia czytania.

 

Efektem zaburzeń koncentracji uwagi w szkole może być:

 • bardzo długi czas potrzebny do rozpoczęcia zadania wymagającego wysiłku umysłowego,
 • problemy ze skupieniem się w czasie nauki,
 • bardzo łatwe rozpraszanie,
 • problemy z zapamiętywaniem przyswajanego materiału,
 • brak reakcji na polecenia lub ich ignorowanie,
 • marzycielstwo.

 

Impulsywność zaś może być przyczyną:

 • brak konsekwencji w przewidywaniu wykonywanych czynności,
 • rozpoczynanie pracy, bez zapoznania się z poleceniem,
 • nie wysłuchiwanie instrukcji do końca,
 • problemy z wykonywaniem prac w określonym terminie,
 • trudności w uczeniu się na podstawie wcześniejszych doświadczeń,
 • kłopoty z oczekiwaniem na swoją kolej wypowiedzi.

 

Nadruchliwość może warunkować następujące zachowania:

 • stałe przebywanie w ruchu,
 • problemy z wysiedzeniem w ławce przez całą lekcje,
 • upodobanie w zabawach ruchowych,
 • gadatliwość i hałaśliwość.

 

Mimo, że uczniowie z ADHD, niejednokrotnie cechują się wysokim ilorazem inteligencji, najczęściej osiągają niskie wyniki w nauce i zdarza się, że całkowicie przerywają naukę. Dzieci z ADHD przejawiają trudności w dostosowaniu się do panującego w szkole regulaminu, nie potrafią podporządkować się wymaganiom nauczycieli, co w konsekwencji bardzo negatywnie wpływa na wzajemne relacje pomiędzy uczniem a nauczycielem .

W wyniku swoich dolegliwości dzieci z ADHD są dziećmi trudnymi. Zachwianie funkcji poznawczych takich jak: koncentracja uwagi, synteza i analiza przy jednoczesnym występowaniu bardzo dużej ruchliwości, impulsywności, braku samokontroli, powoduje iż dzieci te najczęściej nie potrafią skupić się na wykonywaniu zadań, oraz tym co mówi nauczyciel co w konsekwencji prowadzi do zaległości na lekcji, a także wprawiają nauczyciela w stan zdenerwowania, a w skrajnych wypadkach nawet wyczerpania .

Uczniowie z ADHD nie są w stanie regulować swojego tempa pracy. Początkowo pracują w pośpiechu, niedbale wykonują zadania, szybko się męczą co w rezultacie prowadzi do zaniechania dokończenia pracy. Dlatego wynik ich pracy na lekcji bardzo często bywa niezadawalający dla nauczyciela .

Nadaktywność dziecka prowadzi również do tego, że przeszkadza on w lekcji, zadaje dziwne pytania, nieproszony udziela odpowiedzi lub też wyrywa się do odpowiedzi zanim pytanie zostaje zadane do końca.

Roztargnienie dziecka powoduje, że nie słucha on nauczyciela co w prowadzi do tego, że uczeń nie wie co dzisiaj działo się w szkole, oraz co powinien odrobić na zadanie domowe. Pytane przez rodziców, co jest zadane odpowiada, że nic, a następnego dnia przynosi ocenę niedostateczną za brak pracy na lekcji lub zadania domowego .

Brak nieodrobionej pracy może denerwować zarówno dziecko jak i rodziców. Zdarza się jednak tak, że pomimo tego iż notatka o zadaniu była zapisana, uczeń źle odrobił zadanie- nie przeczytał do końca polecenia, źle zinterpretował teks, co prowadzi do otrzymania złej oceny.
Innym problem jaki pojawia się w nauce dziecka Nadpobudliwego jest jego otoczenie: biurko, pokój, szkolna ławka. Zazwyczaj panuje na nich chaos i bałagan, co nie sprzyja spokojnej nauce, a także bardzo rozprasza dziecko, które zajmuje się wszystkim dookoła, tylko nie zadaniami .
Jak pokazują przeprowadzone badania, dzieci z nadpobudliwością cierpią na zaburzenia wtórne na podłożu ADHD które przedstawiają się następująco:

 • Dysgrafia występująca u około 60% dzieci z ADHD- zaburzenie funkcji pisania, pismo jest nieczytelne, wychodzi poza linie ograniczające, litery w wyrazie mogą być pochylone, przestawione, pozbawione kreseczek, ogonków .
 • Dysortografia występująca u około 26% dzieci z ADHD- zaburzenie związane z trudnością w opanowaniu poprawnej pisowni mimo znajomości jej zasad .
 • Dyskalkulia występująca u około 10% dzieci z ADHD- zaburzenie związane z defektem umiejętności liczenia, które dotyka dzieci charakteryzujących się prawidłowym poziomem rozwoju intelektualnego .
 • Dysleksja występująca u około 15-35% dzieci z ADHD- zaburzenie polegające na występowaniu specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu, które polega głownie na: przestawianiu, opuszczaniu, myleniu glosek o podobnym brzmieniu, gubieniu końcówek w poszczególnych wyrazach, wolnym tempie czytania i pisania, myleniu liter o podobnym kształcie, przekręcaniu liter w wyrazach, niskim poziomie estetycznym pisma, pomijanie znaków interpunkcyjnych itp.

 

Występowanie tych zaburzeń, także w bardzo negatywnym stopniu wpływa na osiągnięcia szkolne i wyniki w nauce.

Wszystkie wymienione wyżej czynniki sprzyjają negatywnemu podejściu dziecka do nauki, a także generują wiele problemów związanych ze szkołą.

Bardzo ważne jest, aby pokazać dziecku sposoby na organizację czasu, nauki, pracy w domu i szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *