Diagnozowanie ADHD

Zdiagnozowanie ADHD u dziecka jest niezwykle trudnym zadaniem. Rozpoznanie w kierunku ADHD musi być przeprowadzone przez ekspertów i obejmować między innymi następujące badania:

 • wywiad – zebranie od rodziców informacji na temat rozwoju dziecka oraz jego zachowania; uzyskanie od nauczyciela informacji na temat zachowania dziecka w przedszkolu lub w szkole,
 • badanie przez lekarza pediatrę,
 • badanie przez neurologa (wykonanie badania EEG – jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Próba ta  polega na rejestrowaniu zmian potencjału elektrycznego na obszarze skóry głowy,
 • obserwacja zachowania dziecka dokonana przez pedagoga lub psychiatrę,
 • rozmowa z dzieckiem przeprowadzona przez psychiatrę oraz psychologa,
 • ocena posiadanego przez dziecka ilorazu inteligencji,
 • ocena aktywności ruchowej dziecka,
 • ocena według kwestionariuszy diagnostycznych nasilenia problemu nadpobudliwości oraz zaburzeń koncentracji uwagi .

 

Kryteria diagnostyczne, które są stosowane przez lekarzy są stale uaktualniane i udoskonalane na podstawie prowadzonych badań a także zdobytego już doświadczenia. Obecnie stosowane są dwa zestawy kryteriów diagnostycznych. Są to:

 • Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia- ICD-10,
 • Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-IV

 

Kryteria diagnostyczne są następujące:

 

Klasyfikacja Światowej Organizacji Zdrowia ICD-10

Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  DSM-IV

A. Brak uwagi – co najmniej sześć z następujących objawów braku uwagi utrzymało się przez co najmniej sześć miesięcy w stopniu prowadzącym do nieprzystosowania lub niezgodnych z poziomem rozwoju dziecka.

 • Często nie zwraca uwagi na drobne szczegóły lub popełnia beztroskie błędny w pracy szkolnej lub w innych czynnościach.
 • Ma duże trudności w utrzymaniu uwagi na zadaniach lub czynnościach związanych z grami i zabawą.
 • Często, wydaje się nie słyszeć co zostało do niego powiedziane.
 • Ma często niepowodzenia w postępowaniu według określonej instrukcji lub w kończeniu pracy szkolnej.
 • Ma bardzo niską umiejętność organizacji zajęć.
 • Nie lubi i unika zadań wymagających wytrwałego wysiłku umysłowego.
 • Gubi rzeczy, które są niezbędne do wykonywania niektórych zadań np. kredki, przybory szkolne itp.
 • Łatwo rozpraszają jego uwagę bodźce dochodzące z zewnątrz.
 • Często zapomina o rzeczach w toku codziennej dużej aktywności.
A. Zaburzenia koncentracji uwagi- sześć lub więcej objawów musi utrzymywać się przynajmniej przez 6 miesięcy w stopniu utrudniającym funkcjonowanie dziecka w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju.

 • Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć przedszkolnych lub szkolnych, pracy lub w czasie wykonywania innych czynności takich jak gry czy zabawy.
 • Popełnia błędny wynikające z niedbałości.
 • Często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach.
 • Wydaje się nie słuchać tego, co się do niego mówi.
 • Często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopoty z dokończeniem zdań i wypełnianiem codziennych obowiązków, jednak nie z powodu przeciwstawiania się lub nierozumienia instrukcji.
 • Ma trudności z organizowaniem sobie pracy lub innych zajęć.
 • Nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego.
 • Często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub zajęć (zabawki, przybory szkolne, kredki).
 • Łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców.
 •  Często zapomina o różnych codziennych sprawach.
B. Nadmierna Aktywność i Impulsywność- co najmniej sześć z następujących objawów braku uwagi utrzymało się przez co najmniej sześć miesięcy w stopniu prowadzącym do nieprzystosowania lub niezgodnych z poziomem rozwoju dziecka.

Nadmierna aktywność:
 • Porusza niespokojnie rękami lub stopami, wierci się na krześle.
 • W sytuacjach, gdzie wymagane jest pozostanie na miejscu opuszcza je np. w klasie.
 • W sytuacjach, kiedy nie jest to właściwe wtrąca się lub jest nadmiernie rozbiegane.
 • Jest przesadnie głośne podczas zabawy, a podczas odpoczynku nie potrafi zachować spokoju.
 • Charakteryzuje się utrwalonym wzorcem nadmiernej aktywności.

Impulsywność:

 • Udziela odpowiedzi zanim pytanie zostanie dokończone.
 • Nie potrafi poczekać na swoją kolej.
 • Przerywa i przeszkadza innym.
 •  Nadmiernie się wypowiada.
 
 
B. Nadruchliwość i Impulsywność – sześć lub więcej objawów musi utrzymywać się przynajmniej przez 6 miesięcy w stopniu utrudniającym funkcjonowanie dziecka w stopniu niewspółmiernym do jego rozwoju.

Nadruchliwość:
 • Często wykonuje nerwowe ruchy rąk lub nóg lub też nie jest w stanie usiedzieć w miejscu.
 • W sytuacjach wymagających spokojnego siedzenia np. w czasie lekcji, dziecko wstaje z miejsca.
 • Często chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble, gdy jest to zachowanie niewłaściwe.
 • Nie potrafi w spokoju bawić się i odpoczywać.
 • Biega jak by było „nakręcone”, pozostaje w ciągłym ruchu.
 •  Cechuje się nadmierną gadatliwością.

Impulsywność:

 • Zanim pytanie zostanie sformułowane w całości, wyrywa się do udzielenia odpowiedzi.
 • Nie umie w spokoju poczekać na swoją kolej.
 • Przerywa i przeszkadza innym.
 
C. Zaburzenia pojawiają się nie później niż do siódmego roku życia. C. Objawy pojawiają się przed skończeniem przez dziecko siódmego roku życia.
D. Kryteria są spełnione w więcej niż jednej sytuacji życia codziennego. D. Objawy te występują w dwóch lub więcej sytuacjach (w domu, szkole).  
E. Objawy powodują cierpienie lub znaczne upośledzenie w sferach funkcjonowania społecznego, zawodowego, szkolnego.   E. Stwierdza się klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, zawodowego, szkolnego.  
F. Zaburzenie nie są wynikiem epizodu maniakalnego, depresyjnego, zaburzeń rozwojowych ani lękowych.   F. Powyższe objawy nie występują u dziecka w wyniku przebiegu przetrwałych zaburzeń rozwojowych, psychoz lub schizofrenii.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *